Rituals

 Sodesh Sanskar
 Punsavan Sanskar
 Jatkaran Sanskar (For Luck)
 Namkaran Sanskar (On 11th Day)
 Niskaran Sanskar (After 4th month when child moves out)
 Anna Prashan Sanskar (on 6th month)
 Mundan Sanskar (On 1st/3rd/5th/7th year)
 Vidyaramb Sanskar
 Karmavedh Sanskar
 Yogyapant Sanskar
 Vedaramb Sanskar (Education)
 Keshamt Sanskar
 Samarartan Sanskar
 Vivah Sanskar
 Antyesthi Sanskar

 

BOOK SERVICE NOW